[OFFICIAL MV] – Tiếng Anh cho ngành luật (X-Team)

20
43Like và Subscribe X-team để học tiếng anh chuẩn cùng Anna, Sandy và X-Team
:
Like X-Team on facebook:
1. Absolute power corrupts absolutely
/ˈæbsəluːt ˈpaʊə kəˈrʌpts ˈæbsəluːtli/
Quyền lực tuyệt đối dẫn đến hỗn loạn tuyệt đối
a. Vocab
Power (n) /ˈpaʊə(r)/ : quyền lực
Động từ corrupt có 2 nghĩa
Corrupt (v) /kə’rʌpt/
Mua chuộc, đút lót, hối lộ
Làm hư hỏng, làm đồi bại
Absolute (adj) /ˈæbsəluːt/ hoàn toàn, tuyệt đối
Absolutely (adv) /ˈæbsəluːtli/
b. Grammar
Mọi câu trong tiếng anh đều chứa 2 thành phần cơ bản là chủ ngữ và vị ngữ.
Chủ ngữ trong câu này là: Absolute power.
Vị ngữ là corrupts
Từ absolute xuất hiện 2 lần. Nhưng ở đây nó đóng vai trò tính từ bổ nghĩa cho danh từ power. Ngược lại, trạng từ absolutely bổ nghĩa cho động từ corrupts
Câu thứ hai
2. Good order is the foundation of all things
/ɡʊd ˈɔːdə ɪz ðə faʊnˈdeɪʃn̩ əv ɔːl ˈθɪŋz/
Trật tự xã hội là nền tảng của tất cả mọi thứ
a. Grammar
Good order là chủ ngữ
Động từ chính trong câu là is
Toàn bộ cụm danh từ the foundation of all things đóng vai trò bổ nghĩa cho chủ ngữ (Subject complement)
Câu cuối cùng
3. Every subsequent ratification has a retrospective effect, and is equivalent to a prior command
/ ˈevri ˈsʌbsɪkwənt ˌrætɪfɪˈkeɪʃn̩ həz ə ˌretrəˈspektɪv əˈfekt, ənd ɪz ɪˈkwɪvələnt tu ə ˈpraɪə kəˈmɑːnd/
Việc phê chuẩn sau vẫn có hiệu lực trở về trước và tương đương với lệnh đưa ra trước đó
a. Vocabulary:
Subsequent (adj) /ˈsʌbsɪkwənt/ xảy ra sau, đến sau
Ratification (n) /ˌrætɪfɪˈkeɪʃn/ sự thông qua, phê chuẩn
cụm từ subsequent ratification nghĩa là sự phê chuẩn sau

Retrospective (adj) /ˌretrəˈspektɪv/ Có hiệu lực trở về trước
Effect (n) /ɪˈfekt/ hiệu lực, hiệu quả
Cụm từ retrospective effect nghĩa là có hiệu lực trở về trước

To be equivalent to (adj) /tuː bi ɪˈkwɪvələnt tuː/ tương đương với
Sau ‘to be equivalent to” phải là một danh từ

Prior (adj) /ˈpraɪər/ trước
Command (n) /kəˈmænd/lệnh, chỉ thị
Chúng ta có “a prior command” nghĩa là lệnh đưa ra trước đó

b. Grammar
Chủ ngữ chính là Every subsequent ratification
Động từ chính thứ nhất là has
Động từ chính thứ hai là is
a retrospective effect là tân ngữ bổ nghĩa cho động từ has — có
equivalent to a prior command bổ nghĩa thêm cho chủ ngữ chính
Liên từ and — liên kết hai cụm động từ này lại

Nguồn: https://tonpanelcachnhiet.com/

Xem thêm bài viết khác: https://tonpanelcachnhiet.com/phap-luat/

20 COMMENTS

 1. Mong chị làm nhiều clip hơn nữa đi à, mong chị giúp đỡ mọi người>
  Thay mặt mọi người em cảm ơn chị trước à

 2. cô ơi, cô làm các video dạy tiếng anh chuyên ngành luật đi ạ. trên yt chẳng thấy ai làm cả :(( không biết học kiểu gì

 3. mình học và làm luật bao nhiêu năm rồi 

  mà không bao giờ dùng đến những câu của anna cả 

 4. Từ effect được phiên âm là /ɪˈfekt/ sao cô giáo lại đọc thành /ə'fekt/
  Từ has có 2 cách phiên âm là /həz/ và /hæz/. Cô giáo đọc theo cách thứ 2 nhưng phụ đề lại theo cách 1 🙂 

 5. mấy a c ơi, mấy anh chị có lm video cho ngành luật thực phẩm ko ạ. e tjk tất cả video của nhóm lm ra.

 6. Mình thấy chương trình rất hữu ích cho ngành luật, ngữ điệu cũng hay và người nói cũng khá xinh, tuy nhiên mình muốn góp ý rằng: nên sử dụng những thuật ngữ thông dụng trong ngành luật, ví dụ như: Hôn nhân có yếu tố nước ngoài, Ly hôn, thành lập doanh nghiệp, Hội đồng quản trị, địa vị pháp lý, trụ sở chính, chi nhánh, mã ngành cấp 4, điều kiện đăng ký kinh doanh. Vì đây là những thuật ngữ thường được sử dụng, chứ thuật ngữ của chưa trình thì không mấy khi giới luật dùng.

 7. video rất hay. mong cô làm video chuyên ngành xây dựng nữa thì đẹp cô ạ. thanks cô 😉

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here